Referat DDBF Generalforsamling 2022

DDBF Generalforsamling den 5. marts 2022

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen.

Valg af dirigent

Keld Olesen valgt enstemmigt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Der er 18 deltagere på generalforsamlingen.

Beretning om Foreningens virksomhed

Formand Vibeke Faurholt beretter:

Siden sidste år har vi afholdt seks møder heraf to fysiske.

I løbet af året har vi snakket meget om corona, vaccinationer og restriktioner, rundt omkring på institutionerne, og hvordan det påvirker vores pårørende.

Sidste år havde foreningen 40-års jubilæum. Vi fravalgte at lave et stort fællessarrangement, og i stedet afholde små arrangementer rundt i landet. Det blev til et jubilæumsarrangement i Videbæk, hvor vi i forbindelse med Ny Nordisk Højskole havde inviteret kommunens politikere til reception, hvor de samtidigt kunne deltage i eet af musikarrangementerne på højskolen til stor fornøjelse for alle.

I Nærum deltog vi i et forældrearrangement, hvor Søren havde lejlighed til at præsentere foreningen. Vi vil gerne i tættere kontakt med denne forældregruppe, og vi håber, at vi i nær fremtid kan gennemføre et Nordisk Højskole arrangement i stil med, hvad vi laver i Videbæk.

Som et led i promovering af foreningen har vi trykt 1000 balloner med vores logo, som døvblinde-konsulenterne kan tage med ud, når de besøger forældre rundt i landet. Vi har planer om at lave beach-flag, som kan benyttes som blikfang på diverse stande, første gang på Landskonferencen om døvblindhed, som finder sted den 27.-28. april 2022, hvor Vibeke holder foredrag.

På Familiekursus i 2021 deltog 6 familier – i alt 20 deltagere. I lyset af det vigende antal børn overvejer vi, om vi skal forny formen, så den passer bedre til de nuværende medlemmer.

Bestyrelsen undersøger løbende mulighed for at tilbyde aktiviteter for døvblindfødte. F.eks. har vi undersøgt mulighederne for opstilling af en Mirazozo rundt på institutioner ved særlige arrangementer, eller henover sommeren. Det har dog vist sig rent logistisk at være for svært at arrangere. Vi har derudover undersøgt muligheden for at indkøbe go-carts, så de døvblinde kunne få sig en køretur med masser af sanseindtryk. Også her har vi måttet give op, fordi det ikke er muligt at opnå tilstrækkelig høj sikkerhed for passageren. Skal vi i stedet købe en cabriolet? Eller en motorcykel med sidevogn? Kom gerne med ideer!

Institut for syn, hørelse og døvblindhed har en folder under udarbejdelse, som vi har bidraget til.

Vi samarbejder meget med Lev. I Lev er det et tema, hvordan man kan fortsætter med at have store bestyrelser? Det er rundt omkring i landet et problem at tiltrække tilstrækkeligt med frivillige til diverse bestyrelser. En alternativ organisationsform kunne være at have én lille kerne, som så kan trække på ad-hoc-grupper til særlige arrangementer. Ville det være en bedre idé? Helt konkret har Lev slået mange små kommunegrupper sammen, og nu har man én stor regionsgruppe, som står for diverse arrangementer.

Bestyrelsen har overvejet, om vi skal organisere os under ”Sjældne Diagnoser”? Vi er kommet frem til, at det skal vi ikke, primært fordi døvblindhed ikke er en diagnose

Filmen ”Skyggebørn”, som er blevet vist på landsdækkende TV, har vi diskuteret og er nået til den konklusion, at vi ikke finder den specielt god, fordi den har et meget ensidigt syn på det at være pårørende til et handicappet barn, og hvilke konsekvenser det har, at vedkommende er hjemmeboende trods svært handicap. Bestyrelsen vil gerne arbejde på en alternativ fremstilling med fokus på, at det godt kan være en succes, at barnet kommer på institution i en ung alder og her får de rette udfordringer. Derfor arbejder vi lige nu på at få Anders Agger til at lave en ”Indefra” med netop dette fokus.

VISO har haft et en høring ude for at undersøge ”tilstanden” på det specialiserede område. Vi har svaret, at det går nogenlunde, men at vi holder et skarpt øje med jer!!

Beretningen godkendt med applaus.

Aflæggelse af årsregnskab

Kassereren aflægger regnskab. Regnskabet kan hentes på hjemmesiden her: http://www.ddbf.dk/wp-content/uploads/2022/03/Internt-aarsregnskab-2021.pdf?media=1631560641

Heraf fremgår at foreningen har følgende indtægter:

 • kontingenter: kr. 10.650
 • Tilskud fra tips-lotto-midler fordelt via FDDB: kr. 200.000
 • Nordisk Højskole: kr. 7.300

Indtægter i alt: kr. 217.950
Udgifter i alt: kr. 248.632
Årets resultat: kr. -30.682
Passiver i alt: kr. 818.055
Aktiver i alt: kr. 818055
Egenkapital: kr. 666.277

Ekstern og intern revisor har godkendt regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget

Indtægter:

 • Tips-lotto-midler (FDDB): kr. 200.000
 • Kontingent 10.000

Udgifter i alt: kr. 528.850

Forventet underskud: kr. 318.850.

Bemærk at de budgetterede udgifter dækker over et maksimalt aktivitetsniveau, herunder en endnu ikke identificeret aktivitet for døvblindfødte med ramme op til 200.000kr, som vi ikke nødvendigvis opnår, og ligger derfor højere end de forventede indtægter.

Aktivitetsplan

 • Familiekursus Slettestrand.
 • Ny Nordisk Højskole.
 • Medlemshvervning.
 • Etablering af ny aktivitet for døvblinde.

Budget godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Forslag om at fortsætte eksisterende satser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for første medlem i husstanden og 50 kr. for efterfølgende medlemmer.

Forslag godkendt.

Behandling af indkomne forslag

ingen forslag til behandling

Valg af formand

Vibeke valgt med applaus.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen, Søren Korsholm.

Alle genvalgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Nanna Olesen, Bill Skov, Flemming Abildgaard.

Valg af 2 suppleanter

Lotte Skov og Henrik Ibsen genvalgt med applaus.

Valg af intern revisor

Henry E. Jensen genopstiller som intern revisor, og valgt med applaus.

Eventuelt

Vibeke:

 • Reklame for Døvblindefonden, der to gange årligt uddeler legater. Der står 300.000 klar til uddeling.

Nanna:

 • Ny Nordisk Højskole arrangerer et 3-dagskursus med fokus på musik. Her kommer 2 musikere og laver aktiviteter med de døvblinde.
  Det afholdes på Bakkehuset i Videbæk med ca. 10 deltagere, og sidste gang kom socialudvalget fra kommunen på besøg, og fik en indføring i arbejdet med døvblinde.
  Foreningen har planer om at udbrede arrangementet til andre institutioner.

Søren:

 • Vi forsøger at lave et arrangement på Sjælland, nærmere bestemt i Nærum. Det er vores indtryk at mange på Sjælland ser ddbf som en forening tilhørende Aalborg, og den opfattelse vil vi gerne forsøge at ændre ved netop at lave arrangementer på Sjælland.

Generalforsamlingen slut kl. 17:07

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for effektiv styring af mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.