Referat DDBF bestyrelsesmøde 13. juni 2022

Online

1      Velkomst

Vibeke bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen.

Afbud fra: Bill Skov, Flemming Abildgaard.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Vibeke valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

  • Panelet vedr. Skyggebørn var meget spændende at deltage i. Der var mange forskellige kompetencer repræsenteret, bla. fra universitetet, og Vibeke fik nogle gode kantakter til fremtidigt samarbejde.
  • Landskonference for Døvblinde. Her var det overordnede emne: Selvbestemmelse. Vibeke holdt oplæg som ud fra et forældreperspektiv beskrev hvordan selvbestemmelse ofte er udfordret, når det kommer til de handicappede børn. Vibeke fik uddelt mange visitkort og balloner på konferencen.
  • Vibeke deltog i et arrangement i Randers om, hvordan man fundraiser. Læringen var, at vi  skal have gang i nogle fondsansøgninger til hjælp til vores arrangementer, hvor statens puljer ikke dækker deltagere over 25 år.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Søren, Vibeke og Bettina deltog i et forældrearrangement på CDH den 21. maj. Det var et ganske fint arrangement, hvor man får talt lidt med andre forældre.
  • Vibeke forsøger at rykke for at CDH arrangerer et værgemøde i løbet af efteråret.
  • Der er ”Aktiv Ferie” på Slettestrand i indeværende uge arrangeret af CDH. Nanna deltager sammen med Ingrid. Der er mange deltagere fra CDH, men også fra andre institutioner.

5      Økonomi

Kontingent

Kontingentbetalinger er på vej. Vi påregner at udsende eventuelle rykkere efter sommerferien.

Handicappuljen

Vibeke har ansøgt om tilskud til afholdelse af ferie og kurser for det kommende år. Der er udmelding sidst i juni.

6      Afholdte Arrangementer

Familiekursus 2022

Fem familier deltog. Det er som vanligt meget hyggeligt at mødes og være sammen med andre familier.

7      Kommende arrangementer

Nordisk højskole for Døvblinde

Bakkehuset i Videbæk har stillet lokaler til rådighed i uge 41 eller 43.

Yvonne er kursusleder. Sten og Vinnie arrangerer kurset.

Generalforsamling 2023

Online generalforsamling, alternativt afholdes den på evt. forældrekursus.

Familiekursus 2023

Vibeke kontakter Flemming vedr. dato.

Forældrekursus 2023/24

Vibeke kontakter Severin vedrørende muligheden for at benytte indskuddet fra det aflyste arrangement fra foråret 2020, som blev aflyst pga. corona.

  • efter mødet: Severin holder sig til, at der kun kan gives rabat, hvis vi har en skriftlig aftale om sådant. Desværre blev den blot indgået mundtligt tilbage i 2020.

8      LEV

LEV besøgte CDH den 9. maj, hvor Vibeke og Søren deltog på foreningens vegne. Formand Anni Sørensen har efterfølgende givet udtryk for, at det var meget spændende at møde de engagerede medarbejdere og forældre på CDH. Især det høje faglige niveau gjorde indtryk.

LEV er meget åben for et tættere samarbejde med de deltagende foreninger. Ligeledes planlægger de en omtale af CDH i et kommende LEV-blad.

Der er valg til hovedbestyrelsen i LEV til november, hvor Søren overvejer at opstille for at bringe DDBF tættere på LEV.

9      Hjemmeside

  • Send billeder og referat fra Familiekursus 2022 til Henrik. Så vil der komme et aktuelt indlæg på hjemmesiden.
  • Forslag: Få lavet en kortfilm (på YouTube) omkring Døvblindhed, og læg den på hjemmeside og diverse Facebook-sider.
  • Forslag: Print-knap på hjemmesidens forskellige indlæg.

10  Dbi Verdenskonference

Afholdes i Ottawa, Canada den 22-27 juli 2023. Kender vi nogle, der kunne tænke sig, at deltage samt lave et oplæg på konferencen? Kunne ”Fonden” sponsorere en rejse?

11  Evt.

Næste møde: Vibeke laver doodle.

Mødet slut 21.20.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.