Referat DDBF Generalforsamling 2021

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen.

Valg af dirigent

Karen Abildgaard valgt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Der er 14 deltagere på generalforsamlingen, der foregår online.

Beretning om Foreningens virksomhed

Formand Vibeke Faurholt beretter:

Bestyrelsen har afholdt fem online bestyrelsesmøder i 2020. De fleste arrangementer gennem hele året er aflyst. Der har været meget lidt aktivitet, alle offentlige møder er aflyst, så det er ganske få møder vi har deltaget i.

På bestyrelsesmøder har vi vendt corona situationen rundt i landet, og diskuteret vores pårørendes fysiske og psykiske sundhed.

Bestyrelsen erfarer, at man i Region Nordjylland er ved at ændre retningslinjer for hvordan personalet kan hjælpe beboerne med at have adgang til egne penge. Det bliver til stadighed sværere at hæve kontanter, som hidtil har været praksis mange steder. Noget tyder på at løsningen kunne være, at udvalgte pædagoger får adgang til et hævekort til en konto, der står i beboerens navn, så den udvalgte pædagog kan benytte dette kort til betaling på beboerens vegne.

Hjemmesiden trænger til en opgradering, med langt flere fotos, videoer og lignende dynamisk indhold. Det er indtil videre ikke lykkes at finde en tilfredsstillende løsning, men bestyrelsen arbejder fortsat med det. Det er bestyrelsen håb, at vi kan fange flere medlemmer, hvis vores hjemmeside bliver lidt mere indbydende.

Henrik Ottesen, FDDB, er gået på pension. De har ansat en ny direktør, Ilse Bellamy, som vi ser frem til at få et godt samarbejde med. Velkommen til!

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at finde et billigere pengeinstitut, ikke mindst på grund af tidens negative rente. Dette er ikke lykkes, da forskellene viser sig at være ret små, så vi bliver ved vores eksisterende bank.

Foreningens formål er jo at lave aktiviteter for døvblindfødte børn og voksne. Vi har derfor undersøgt muligheden for at iværksætte to nye typer aktiviteter. Vi har dels kigget på Mirazozo – en oppustelig, farvestrålende labyrint, som man kan gå rundt i, og dermed få et væld af sanseindtryk.

En anden mulighed ville være at købe en 2-personers go-cart, som kan stå på en bane et sted i landet. Det vil så give muligheden for at døvblinde kan få en hæsblæsende køretur – sammen med en ledsager forstås! Indtil videre ser muligheden for indkøb af en go-cart lovende ud, og vi arbejder videre med konkrete detaljer, forsikringsspørgsmål osv.

Aflæggelse af årsregnskab

Bogholderen fremlagde regnskabet. Regnskabet kan hentes på hjemmesiden her: https://usercontent.one/wp/www.ddbf.dk/wp-content/uploads/2021/03/2020_Aarsrapport_Danske-Doevblindefoedtes-Forening-1.pdf?media=1631560641

Heraf fremgår at foreningen har følgende indtægter:

 • kontingenter: kr. 9.950
 • Tilskud fra Tips-Lotto midler: kr. 167.618

Indtægter i alt: kr. 177.568

Udgifter i alt: kr. 175.024

Årets resultat: kr. 2544

Passiver i alt: kr. 898.487

Aktiver i alt: kr. 898.487

Egenkapital: kr. 696.959

Leif har to spørgsmål:

 1. Skyldig bogholderi assistance kr 7.700, hvad dækker det?
  Svar: Det dækker honorar for bogholder for 2 år.
 2. Note 5: Administrationsomkostninger stemmer ikke.
  Svar: Det skyldes, at det bogførte beløb til revision dækker udgifter til revision vedr. 2019.

Da der er tvivl om hvad de forskellige beløb dækker – herunder hvilket årstal udgiften (f.eks. revisionsudgifter) hører til, foreslår generalforsamlingen at det præciseres på næste års regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget

Indtægter:

 • Tips-Lotto: kr. 200.000
 • Socialstyrelsen: kr. 105.000
 • Kontingent 10.000

Udgifter i alt: kr. 413.850

Forventet underskud: kr. 98.850.

Bemærk at de budgetterede udgifter dækker over et maksimalt aktivitetsniveau, som vi ikke nødvendigvis opnår, og ligger derfor højere end de forventede indtægter.

Henry:

 1. Bemærk at foreningen har 40-års jubilæum den 10. oktober 2021. Skal der afsættes et beløb til fejring af dette?
  Svar: Det vil bestyrelsen arbejde videre med. Udgifter tages fra foreningens egne midler, og det fremlagte budget dækker udelukkende løbende tilskudsmidler.

Aktivitetsplan

 • Familiekursus Slettestrand.
 • Ny Nordisk Højskole.
 • Medlemshvervning.
 • Etablering af ny aktivitet for døvblinde (go-cart).

Budget godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Forslag om at fortsætte eksisterende satser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for første medlem i husstanden og 50 kr. for efterfølgende medlemmer.

Forslag godkendt.

Behandling af indkomne forslag

ingen forslag til behandling

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Flemming Abildgaard, Nanna Olesen og Bill Skov.

Alle genvalgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Betinna Nielsen samt formand Vibeke Faurholt.

Valg af 2 suppleanter.

Lotte Skov og Henrik Ibsen genvalgt med applaus.

Valg af revisor

Henry E. Jensen genopstiller som intern revisor, og valgt med applaus.

Eventuelt

Henry:

 • Rigtig mange tak til medlemmerne af bestyrelsen, og det gode arbejde I ligger i det.
 • Tak for den fine anretning, som vi har fået tilsendt til aftenens middag.

Leif:

 • Har I overblik over hvor mange medlemmer vi har.
  Svar: Vi er 119 medlemmer, 32 døvblinde, 76 forældre og søskende, 6 familiemedlemmer og 5 støttemedlemmer.

Karen:

 • Få lagt indkaldelsen på Facebook næste gang.

Vibeke:

Generalforsamlingen slut kl. 17:50

Dirigenten takkede for god ro og orden, og takkede bestyrelsen for det gode arbejde.

Formanden takkede dirigenten for effektiv styring af mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.