Referat DDBF Generalforsamling 2019

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen.

Valg af dirigent

Henry E. Jensen valgt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt.

Der er 28 deltagere på generalforsamlingen.

Beretning om Foreningens virksomhed

Formand Vibeke Faurholt beretter:

Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder, hvoraf de fire var på skype, og eet var et fysisk møde, som blev afholdt i forbindelse med en weekend for bestyrelse og familier.

Foreningen har afholdt Familiekursus på Slettestrand. Vi har afholdt Ny Nordisk Højskole i Videbæk. Desværre måtte vi aflyse året forældrekursus, men det er allerede nu arrangeret til næste år.

Bestyrelsen arbejder på at skaffe flere medlemmer. Et af tiltagene er at fremstille noget reklamemateriale, som vi vil opfordre døvblindekonsulenterne til at tage med, når de i kraft af deres funktion besøger døvblinde rundt i landet. Vi har desuden haft kontakt til Charge gruppen med henblik på et samarbejde, men det lader til at løbe lidt ud i sandet, så det er desværre ikke blevet til noget endnu. Herudover forsøger vi at få kontakt med Geelsgårdskolen på Sjælland med henblik på et samarbejde med forældre på Sjælland.

Vi har arbejdet med Persondataforordningen, og forsøger at tilrette vores arbejdsformer, så vi kan overholde denne nye lov, men har stadig et stykke vej at gå.

Bestyrelsen arbejder også politisk ved at forsøge at påvirke politikere. Senest har vi deltaget i en høring om de mest specialiserede undervisningsområder ifm. en eventuel nedlæggelse af regionerne. Det politiske arbejde foregår i samarbejde med Danske Handicaporganisationer.

Samarbejde med andre organisationer:

 1. Bestyrelsen deltager i LEV arrangementer, især i Nordjyllands kredsen, men vi er ikke specielt aktive. Vi har glæde af at snakke med andre organisationer og høre om deres arbejde.
 2. Bestyrelsen er repræsenteret i Danske Døvblindfødtes Fond ved formanden.
 3. Vi deltager i ViHS faglige råd, dels ”Sjældne Handicap” og dels ”Kommunikation”.
 4. Bestyrelsen er repræsenteret i Alice Agnes Kamps legat ved Henry E. Jensen.
 5. Formanden er medlem af voksenskolebestyrelsen på CDH.
 6. Formanden har tidligere deltaget i pårørenderådet på CDH, men det er desværre nedlagt.
 7. Deafblind International (DbI) Verdenskongres afholdes i år i Australien, hvor vi ikke deltager.

Aflæggelse af årsregnskab

Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet kan hentes på hjemmesiden her: http://newsite.ddbf.info/documents/2018/2018aarsrapportDanskeDoevblindfoedtesForening.pdf

Heraf fremgår at foreningen har følgende indtægter:

 • kontingenter: kr. 8.850
 • Tilskud fra Tips-Lotto midler: kr. 193.239
 • Socialstyrelsen: kr. 53.931
 • Deltagerbetaling: kr. 6.000

Indtægter i alt: 262.000
Udgifter i alt: 261.419

Årets resultat: kr. 581

Aktiver i alt: kr. 776.773
Egenkapital: kr. 776.773

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget

Indtægter:

 • Tips-Lotto: kr. 200.000
 • Socialstyrelsen: kr. 72.000

Udgifter i alt: kr. 304.200

Forventet underskud: kr. 32.200.

Bemærk at de budgetterede udgifter dækker over et maksimalt aktivitetsniveau, som vi ikke nødvendigvis opnår, og ligger derfor højere end de forventede indtægter.

Aktivitetsplan

 • Familiekursus Slettestrand.
 • Ny Nordisk Højskole.
 • Medlemshvervning.
 • Persondataforordningen.
 • Forældrekursus 2020.

Budget godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Forslag om at fortsætte eksisterende satser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for første medlem i husstanden og 50 kr. for efterfølgende medlemmer.

Forslag godkendt.

Behandling af indkomne forslag

ingen forslag til behandling

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Flemming Abildgaard, Nanna Olesen og Bill Skov.

Alle genvalgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Betinna Nielsen samt formand Vibeke Faurholt.

Valg af 2 suppleanter.

Lotte Skov genvalgt og Henrik Ibsen valgt med applaus.

Valg af revisor

Vibeke foreslår generalforsamlingen, at vi fortsætter med Jane som ekstern revisor, selvom hun i mellemtiden har skiftet arbejdsgiver til ”Dansk Revision”.

Generalforsamlingen godkender skift af revisionsfirma.

Henry E. Jensen genopstiller som intern revisor, og valgt med applaus.

Eventuelt

Reklame for forældrekursus 2020. Se hjemmeside: https://ddbf.info/2019/foraeldrekursus-2020/

Generalforsamlingen slut kl. 17:10

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for effektiv styring af mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.