Referat DDBF bestyrelsesmøde 11. november 2023

1      Velkomst

Nanna bød velkommen.

Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard.

Afbud: Bill Skov.

2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Flemming valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3      Nyt fra Formanden

  • Formanden har været på ”bisidderkursus” hos Lev Nordjylland. Kurset er financieret af Lev og Frivillighuset. Vibeke vil gerne være bisidder, hvis nogen ville ønske denne hjælp til svære samtaler, f.eks. med offentlige myndigheder eller andre situationer, hvor det kan være rart at have et par ekstra ører med. Bestyrelsen vil i den forbindelse undersøge, om foreningen påtager sig et juridisk ansvar, hvis Vibekes service er formidlet af foreningen. Vibeke spørger Lev, hvad retningslinjerne er.
  • Formanden har været til møde i Regional Dialogforum i Nordjylland: Der skal afholdes en temadag, hvor der er fokus på rekrutering og kapacitetsudfordringer. På næste møde vil de se på takster i de forskellige kommuner.

4      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Nanna: Vi har netop i denne uge afholdt musik kursus på Bakkehuset med 12 kursister. Det var et rigtigt godt kursus med glade deltagere og tilfredse instruktører. Foreningen er klar til at gentage successen næste år.
  • Søren: Der er kommet ny leder på UDB. Vi glæder os til samarbejdet.
  • Søren: Jonathan har holdt fødselsdagsfest på UDB, hvilket han havde stor fornøjelse af.

5      Økonomi

Fuldmagt?

Banken har gjort os opmærksom på, at de ikke har registreret nogen fuldmagt til brug for overførsel af penge til og fra vores konti.

Ifølge vedtægterne tegner formanden foreningen. Dette skal fortsat være gældende, da det er bestyrelsen vurdering, at denne ”tegning” ikke omhandler den daglige drift, men snarere skal ses som repræsenterende foreningen.

Med hensyn til den daglige drift foreslår Nanna, at 2 personer fra foreningen skriver under på udbetalinger. Dvs, at vi skal lave en aftale med banken om, at et bestyrelsesmedlem, fx kasseren, skal godkende alle udbetalinger, som bogholder foretager. Nanna spørger banken, om de har et system til dette.

Investering af Frie Midler

Foreningens formue står i dag på en almindelig konto til ingen rente.

For tiden er det muligt at opnå en positiv rente på indestående, hvis vi binder et større beløb i en længere periode. Derfor beslutter bestyrelsen at foreningen binder DKK 400.000,- for en periode. Bogholder er udførende og laver snarest en aftale med banken.

6      Afholdte arrangementer

Musik Højskole for Døvblinde

Det var en stor succes med 12 deltagere. Se ovenfor.

7      Kommende arrangementer

Pårørendekursus 2024

Vi har modtaget penge, så vi nu kan afholde kurset.

Er planlagt til weekenden den 9.-10. marts 2024 på Severin, Middelfart.

Emne: Selvbestemmelse og indflydelse i eget liv.

Foredragsholdere: Chalotte Glintborg, Ph.D., Lektor på Aalborg Universitet, Center for Developmental & Applied Psychological Science, samt Henriette Hermann Olesen, Forstander CDH.

Begge holdt spændende oplæg på døvblindekonferencen 2022 i Aalborg.

Vi udsender en nyhedsmail, hvor vi opfordrer til at tilmelde sig. Vi udsender dels til vores medlemmer og dels til Charge-børn. Henrik laver et oplæg, som Vibeke godkender.

Generalforsamling 2024

Afholdes i forbindelse med ovennævnte pårørendekursus lørdag den 9. marts 2024.

Formanden, Vibeke, er på valg, samt følgende bestyrelsesmedlemmer: Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bettina Nielsen. Alle genopstiller.

Et punkt på generalforsamlingen kunne være en åben snak om vores målgruppe. Kunne vi have en fordel at udvide vores målgruppe, og hvem skulle det i givet fald omhandle. En oplagt mulighed var at samstemme med CDH vejledningsafdelingens målgruppe?

Familiekursus 2024

Næste familiekursus bliver 31. maj – 2. juni 2024 på Slette Strand.

8      Lev

TV2-udsendelse om svigt på døgninstitutioner giver os anledning til at diskutere forholdene på ”vores” institutioner. Bestyrelsen finder ikke anledning til at gøre noget aktivt lige nu, men overlader det gerne til Lev at drive den igangværende kampagne om forholdene på landets døgninstitutioner.

9      Møde på CDH

Værgemøde

Der er afholdt værgemøde på CDH onsdag den 25. oktober 2023.

CDH blev på mødet opfordret til at vedligeholde et årshjul, så vi alle i god tid ved, hvornår de forskellige arrangementer afholdes.

Der blev efterlyst en genoplivning af det gamle ”pårørenderåd”, hvilket blev taget til efterretning. Vibeke følger op.

CDH vil udsende en oversigt over hvilke forsikringer er inkluderet i tilbuddet, hvilket var foranlediget af, at ulykkesforsikringen er ophørt.

10  Aktiviteter for døvblinde

Kunne vi arrangere en række aktiviteter, hvor der ville indgå musik eller andre former for sansestimulation?

Ideen kunne for eksempel være at en musikterapeut på skift kom rundt i de enkelte fællesrum en fast aften og spille musik eller lave rytmer. Det ville være ret intimt og ikke kræve de helt store personaleresourcer. Vibeke følger op med Lotte og Tommy, om det kunne være en god idé, og om de enkelte afdelinger kunne være interesseret. Dansk Musikterapeut Forening har en hjemmeside, hvor man kan leje en musikterapeut.

Se evt. følgende: https://danskmusikterapi.dk/find-en-musikterapeut/,

https://www.lionspark.dk/traening-oplevelser/det-musiske-aeldrecenter.aspx

Døvblindefødtes fond giver allerede tilskud til en lang række aktiviteter rundt på institutionerne, kan ses som et supplement hertil.

11  Visitkort og foreningens målgruppe

Vibekes visitkort gør reklame for foreningen. Af kortet fremgå hjemmeside og telefonnummer.

Vi drøftede vores målgruppes omfang.

Vores målgruppe fortolker vi som folk, der kan profitere af døvblinde-pædagogik.

Konsulenterne har en ”socialpædagogisk” definition af døvblindhed, som vejledning til deres målgruppe: https://ub-cdh.rn.dk/-/media/Specialsektoren/OKS/Infopjece-om-Omraadet-for-Kommunikation-og-Specialpaedagogik.ashx

Vibeke snakker med Henriette fra vejledningen.

12  Næste møde

Januar 2024.

Marts 2024.

13  Evt.

-intet-

Mødet slut 11.45.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.