Referat DDBF Generalforsamling 2023

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen.

Valg af dirigent

Bettina Nielsen valgt enstemmigt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Der er 7 deltagere på generalforsamlingen.

Beretning om Foreningens virksomhed

Formand Vibeke Faurholt beretter:

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2022, heraf fire online to fysiske.

Arrangementer:

Forældre-/pårørende-kursus på Trinity med 18 deltager og spændende oplæg:

 • Hvem skal tage sig af vores børn, når vi selv er væk? v/Anette Due Madsen,
 • Lonni fra UCN neuropædagogik, gav os en indføring i en for os helt ny verden omkring hvordan hjernen fungerer og påvirker vores reaktionsmønstre.

Familiekursus Slettestrand med deltagelse fra fem familier. Det var som altid hyggeligt, men vi så gerne at flere deltager.

Nordiske højskole Videbæk. Sten og Winnie lavede deres velkendte musik-aktiviteter for de 15 deltagere.

Vi vil gerne lave flere arrangementer for døvblindfødte, og bestyrelsen arbejder aktivt for at tilrette gode aktiviteter.

På Aalborg universitet har man arbejdet med et tema, hvor filmen Skyggebørn blev vist, og med efterfølgende oplæg og paneldebat. Vibeke var en del af panellet. Det handlede meget om hvordan kan man være en hel familie med døvblinde medlemmer? Der fremkom forskellige perspektiver under debatten.

CDH arrangerede i 2022 en landskonference i Aalborg vedr. døvblinde, Overordnet emne ”Selvbestemmelse og indflydelse i eget liv”. Blandt mange andre holdt Vibeke et oplæg med udgangspunkt i forældre synspunktet.

Tættere samarbejde LEV:

Der har været afholdt et møde på CDH med repræsentanter fra LEV og DDBF omkring hvordan vi kan styrke hinanden.

Vibeke deltog i LEVS repræsentantskab i nov 22. Også her er temaet omkring mere samarbejde med tilsluttende foreninger.

DDBF har bidraget til en pjece på CDH ang. Pårørende perspektiv.

Vi har fået nys om en ny organisering på CDH, men er endnu ikke blevet officielt orienteret.

Vores nye ”Beachflag” og tilhørende ballonner kom i anvendelse til et Rejsegilde i Nærum, hvor de har bygget et nyt hus til døvblinde.  Til arrangementet havde de bla. en pølsevogn (Pølserstreet, https://www.facebook.com/Lejenpolsevogn). Ejeren tager gerne rundt i landet til diverse arrangementer.

Det nye hus giver bedre boliger til døvblindfødte og bedre arbejdsvilkår for personalet.

Vi har afgivet høringssvar ang det specialiserede special område til socialstyrelsen.

Beretningen godkendt med applaus.

Aflæggelse af årsregnskab

Kassereren aflægger regnskab. Regnskabet kan hentes på hjemmesiden her:

Heraf fremgår at foreningen har følgende indtægter:

 • kontingenter: kr. 9.750
 • Tilskud fra tips-lotto-midler fordelt via FDDB: kr. 200.000
 • Tilskud Socialstyrelsen: kr 60.096
 • Nordisk Højskole: kr. 15.000

Indtægter i alt: kr. 284.846
Udgifter i alt: kr. 353.407
Årets resultat: kr. -68.561
Passiver i alt: kr. 627.706
Aktiver i alt: kr. 627.706
Egenkapital: kr. 597.716

Ekstern og intern revisor har godkendt regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget

Indtægter:

 • Tips-lotto-midler (FDDB): kr. 200.000
 • Kontingent 10.000

Udgifter i alt: kr. 421.100

Forventet underskud: kr. 211.100.

Bemærk at de budgetterede udgifter dækker over et maksimalt aktivitetsniveau, herunder en endnu ikke identificeret aktivitet for døvblindfødte med ramme op til 100.000kr, som vi ikke nødvendigvis opnår, og ligger derfor højere end de forventede indtægter.

Aktivitetsplan

 • Familiekursus Slettestrand.
 • Musik Højskole.
 • Netværksopbygning for institutioner for døvblindfødte.
 • Etablering af ny aktivitet for døvblinde.

Budget godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Forslag om at fortsætte eksisterende satser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for første medlem i husstanden og 50 kr. for efterfølgende medlemmer.

Vi indfører mulighed for institutionsmedlemskab.

Forslag godkendt.

Behandling af indkomne forslag

ingen forslag til behandling.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Nanna Olesen, Bill Skov, Flemming Abildgaard.

Alle genvalgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen, Søren Korsholm.

Valg af 2 suppleanter.

Lotte Skov og Henrik Ibsen genvalgt med applaus.

Valg af intern revisor

Henry E. Jensen genopstiller som intern revisor, og valgt med applaus.

Eventuelt

ingen bemærkninger

Generalforsamlingen slut kl. 17:25

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for effektiv styring af mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.