Referat DDBF Generalforsamling 2020

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen.

Valg af dirigent

Bill valgt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt.

Generalforsamlingen afholdes på Skype. Alle medlemmer er på forhånd underrettet om at generalforsamlingen gennemføres via Skype på grund af den aktuelle nationale situation. Der er 8 deltagere på generalforsamlingen.

Beretning om Foreningens virksomhed

Formand Vibeke Faurholt beretter:

Der er siden sidste generalforsamling af holdt fire bestyrelsesmøder, tre på skype og een på Nørre Vissing kro. Eet møde er aflyst d.d., da vi måtte aflyse vores forældrekursus.

Vi har afholdt følgende arrangementer:

  • Familiekursus på Feriecenter Slettestrand i juni, med 27 deltager.
  • Vi havde et kursus med Birgitte og Poul Nygaard, hvor vi snakkede om at være en del af en speciel familie, med de sorger, bekymring, glæder og udfordringer det giver.
  • Der var almindelig samvær, og udveksling af tips og ideer. Samt rig mulighed for at udnytte de faciliteter centret har, og tur i den dejlige natur omkring. Vi afsluttede med den fantastiske hestevognstur i området.
  • Der har også været Nordisk højskole, remake. På Center Bakkehuset i Videbæk. Her deltog 10 voksne, med deres ledsager. Der var undervisning af Steen Raahauge og Winnie Carset. Yvonne Jeppesen, var som vanligt kursusvært, og hjalp med alt det praktiske.
  • Vi har forsøgt at lave et bedsteforælder arrangement i Aarhus i januar 2020. Der var ikke nogle tilmeldte. Måske er der ikke behov, eller der var for kort tid, eller vi ramte en forkert dato. Hvis nogle oplever behov eller lyst til at deltage i noget sådant, så vil vi gerne støtte op om et nyt arrangement, måske et andet sted i landet.

Vi har haft repræsentation i følgende bestyrelser og råd:

Vi arbejder på at få flere medlemmer.

  • Hjemmesiden skal optimeres, dette er en lang proces, men vi er i gang.
  • Vi forsøger at få kontakt til skoler og institutioner, der har døvblindfødte tilknyttet.
  • Vi forsøger at holde god kontakt til konsulenter, der kommer ud til familier med døvblindfødte børn/unge/voksne.

Gemmengået vedtægterne mhp. på en fornyelse, hvor det kan være tiltrængt, der er bl.a. nye kommunikationsveje.

Vi har fået ny bogholder, som er en del af bestyrelsen. Nanna Olesen, har sagt ja til den post, og det fungere rigtig godt. Vi har fået nyt regnskabssystem, da det gamle trængte til en kraftig opdatering, så nu er det online, så det giver større mulighed for hjælp fra revisor.

Flemming Abildgaard har kontakt til dem, der laver Mirazozo, der er en slags avanceret hoppeborg, man kan gå på oplevelse inden i. Bestyrelsen ser på, om det er muligt for foreningen at have en sådan til eget brug og udlejning.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at vi overholder persondataforordningen.

Jeg vil takke min bestyrelse for et rigtig godt samarbejde. Alle har udvist stort arrangement, så vi kan gøre en forskel for de døvblindfødte og deres familier.

Aflæggelse af årsregnskab

Regnskabet kan ses her: 2019_Årsregnskab_Danske-Døvblindefødtes-Forening-1

Flemming gennemgik regnskabet, som viser et samlet overskud på kr. 2400,-

Forslag til budget

Budget kan ses her:

Fastsættelse af kontingent

Forslag om at fortsætte eksisterende satser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for første medlem i husstanden og 50 kr. for efterfølgende medlemmer.

Forslag godkendt.

Behandling af indkomne forslag

De foreslåede ændringer til foreningens vedtægter blev eenstemmigt vedtaget.

Valg af formand

Vibeke Faurholt blev eenstemmigt valgt.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Betinna Nielsen 

Alle genvalgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Bill Skov, samt formand Vibeke Faurholt.  

Valg af 2 suppleanter.

Lotte Skov og Henrik Ibsen genvalgt med applaus.

Valg af revisor

Henry E. Jensen genopstiller som intern revisor, og valgt med applaus.

Eventuelt

intet

Generalforsamlingen slut kl. 17:40

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for effektiv styring af mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.