Referat DDBF Generalforsamling 2018

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen.

Valg af dirigent

Peter Rosenkilde valgt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt.

Der er 18 deltagere på generalforsamlingen.

Beretning om Foreningens virksomhed

Formand Vibeke Faurholt beretter:

Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder, hvoraf de fire var på skype, og eet fysisk møde, der blev afholdt i Laurbjerg. Det er en stor fordel at mødes fysisk, da vi får en mere grundig og vedkommende dialog, dels fordi vi kan se hinanden i øjnene og dels har bedre tid til at fordybe os i emnerne.

Foreningen har afholdt et forældrekursus på Kryb-I-Ly kro med spændende indlæg fra en række interessante foredragsholdere.

Årets familiekursus på Slettestrand var godt besøgt og havde temaerne udeliv og teater.

Europæisk Konference for døvblinde blev i 2017 afholdt i Aalborg med CDH som arrangør. Det blev en stor succes med deltagere fra hele Europa og med mange spændende indlæg. Det er meget givende at møde andre forældre og døvblinde fra rundt omkring i Europa.

En anden gammelkendt konference: ”Listen to Me” er under planlægning og afholdes formentlig snart i Italien.

Nordisk Højskole er afholdt i Videbæk i 2017, og gentages igen i år (2018).

Bestyrelsen har arbejdet med den nye Persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. Der ligger lidt nogen forberedelse inden vi kan sige, at vi overholder kravene i lovgivningen.

Foreningen er medlem af voksenskolebestyrelsen på CDH og deltager i møderne. Dette er snart det eneste sted, hvor det er muligt for os at møde politikere, da der sidder en enkelt regionsrepræsentant i skolebestyrelsen.

Foreningen deltager aktivt i LEV-Nordjylland, med det formål at følge med på handicapområdet.

Socialstyrelsen afholder arbejdsmøder nogle gange årligt, som vi så vidt muligt deltager i.

Aflæggelse af årsregnskab

Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet kan hentes på hjemmesiden her: http://newsite.ddbf.info/documents/2017/2017aarsrapportDanskeDoevblindfoedtesForening.pdf

Heraf fremgår at foreningen har følgende indtægter :

  • kontingenter: 12.500,- kr.
  • Tips-Lotto midler: 200.000,- kr.
  • Socialstyrelsen: 100.000,- kr.
  • Deltagerbetaling: 6.000,- kr.

Årets resultat: kr. 2.044,-.

Aktiver i alt: 751.925,-.

Egenkapital: 691.430,-.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget

Indtægter:

  • Tips-Lotto: 200.000,-.
  • Socialstyrelsen: 70.000,-.

Udgifter 256.700,-.

Aktivitetsplan

  • Familiekursus Slettestrand.
  • Ny Nordisk Højskole.
  • Medlemshvervning.
  • Persondataforordningen.

Budget godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Forslag om at fortsætte eksisterende satser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for første medlem i husstanden og 50 kr. for efterfølgende medlemmer.

Forslag godkendt.

Behandling af indkomne forslag

ingen forslag til behandling

Valg af formand

Vibeke Faurholt genopstiller og genvalgt med applaus.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen og Søren Korsholm.

Alle genvalgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Flemming Abildgaard, Nanna Olesen og Bill Skov.

Valg af 2 suppleanter.

Lotte Skov og Peter Rosenkilde Christensen genvalgt med applaus.

Valg af intern revisor

Vibeke foreslår generalforsamlingen, at vi fortsætter med Jane som ekstern revisor, selvom hun i mellemtiden har skiftet arbejdsgiver til ”Dansk Revision”.

Generalforsamlingen godkender skift af revisionsfirma.

Henry E. Jensen genopstiller som intern revisor, og valgt med applaus.

Eventuelt

Keld: Forespørgsel til hvad der sker indenfor handicapverdenen ifølge LEV?

Svar: først og fremmest forringelser, nedskæringer og indskrænkninger i de handicappedes bevægelsesfrihed og muligheder for fritidsaktiviteter.

Mange steder betaler beboere en meget høj husleje, så der ikke er mange penge til overs til fritidsaktiviteter.

Generalforsamlingen slut kl. 17:10

Dirigenten takker for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for effektiv styring af mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.