Referat DDBF Generalforsamling 2016

DDBF Generalforsamling den 12. marts 2016

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen.

Valg af dirigent

Bill Skov valgt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt.

Ligeledes blev det konstateret, at der ingen indkomne forslag er modtaget udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Der er 26 deltagere på generalforsamlingen.

Beretning om Foreningens virksomhed

Formand Vibeke Faurholt beretter:

Bestyrelsen har afholdt 6 møder i årets løb. De fleste er afholdt over Skype, og et enkelt af møderne har vi mødtes fysisk for at give bedre betingelser for en grundig diskussion

Bestyrelsen har arbejdet med en erstatning for Nordisk Højskole, hvor det ikke længere er muligt at tiltrække deltagere, hvilket formentlig bunder i de politisk vedtagne regler for ledsagelse til den slags arrangementer. Som erstatning forsøger vi at lave forskellige arrangementer, hvor vi flytter ud til institutionerne og laver relevante aktiviteter på stedet. I 2015 blev det til et trylleri-show på CDH.

Derudover har vi gennemført det årlige familiekursus på Slettestrand, ligesom vi i 2015 arrangerede et forældrekursus, hvilket vi gør hvert andet år. På begge arrangementer var der en flot deltagelse.

Foreningen er repræsenteret i

 • Pårørenderådet på CDH
 • Henry er stoppet i Bredegårds bestyrelse, og erstattet af repræsentant fra FDDB
 • Alice Agnes Kamps legat
 • Danske Døvblindfødtes Fonds bestyrelse
 • Voksen-Skolebestyrelsen på CDH
 • Socialstyrelsen fagligt råd, tidligere videnscenter

Bestyrelsen har diskuteret mulighederne for ny formand, fordi Vibeke ønsker at stoppe. Hvem skal overtage posten? Skal foreningen nedlægges, hvis vi ikke kan finde en formand? Kunne man undlade at vælge formand direkte på generalforsamlingen, og i stedet overlade det til konstitution af bestyrelsen? Skal formanden aflønnes?

Bestyrelsen vedtog at sponsere kr. 10.000,- af foreningens midler til katastrofehjælp i Nepal.

Bestyrelsen foreslår en opdatering af vedtægterne, fordi enkelte formuleringer er uaktuelle.

Aflæggelse af årsregnskab

Vibeke fremlagde regnskabet. Regnskabet kan hentes på hjemmesiden.

Årets resultat: kr. -12.459,-.

Aktiver i alt: 814.856,-. Egenkapital: 683.215,-.

Spørgsmål:

Hvad må foreningen bruge penge på. Kunne vi donere flere til nødlidende organisationer, som vi gjorde til Nepal?

Svar:

Vi vil hellere afholde flere arrangementer for de døvblinde frem for at donere penge.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget

Indtægter 200.000,-.

Udgifter 200.000,-.

Aktivitetsplan

 • Familiekursus
 • Nordisk højskole erstatning

Budget godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Forslag om at fortsætte eksisterende satser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. for første medlem i husstanden og 50 kr. for efterfølgende medlemmer.

Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter fremlægges af Flemming (se her for fuld ordlyd)

 • 1.6 Medlemsblad –> varetage informationsvirksomhed

Enstemmigt vedtaget.

 • 3.2 Udsendelse –> opslås på hjemmesiden

Enstemmigt vedtaget med ændringer.

 • 3.5 Formandsvalg: direkte –> konstituering

Bred diskussion for og imod, som ender med at bestyrelsen trækker forslaget.

 • 7.3 DSI –> FDDB

Spørgsmål:

Kunne vi begunstige Fonden i stedet for?

Forslaget vedtages, og bestyrelsen bedes overveje Fondens stilling hvis DDBF nedlægges.

Foreningens fremtid som selvstændig

Der var en livlig diskussion om hvorvidt foreningen kunne søge større indflydelse, eller de døvblindfødtes interesser ville kunne varetages bedre ved at vi underlagde os FDDB.

Konklusionen blev at de to foreninger har ret forskellig fokus, og vi kan forudse et uforholdsmæssigt stort arbejde med at få etableret et konstruktivt samarbejde, som kunne tilgodese de døvblindfødtes interesse.

Generalforsamlingen anbefaler, at vi fortsætter som selvstændig forening, men selvfølgelig søger samarbejde på relevante områder.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

Formandsvalg: Vibeke Faurholt enstemmigt valgt.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Bettina Nielsen.

Valgt: Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen og Søren Korsholm valgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Flemming Abildgaard, Nanna Olesen og Susanne Haugaard.

Tak til Malene Smed Lyng, der har været bestyrelsesmedlem i 2 år.

Valg af 2 suppleanter.

Lotte Skov og Peter Rosenkilde Christensen valgt.

Revisor

Jakob Haugaard valgt.

Eventuelt

Spørgsmål:

Kan man fortsætte som ordinært medlem at foreningen, selvom ens barn er dødt – man er jo stadig forældre?

Følgende paragraffer regulerer medlemskab:

 • 2.1. Som ordinære medlemmer kan optages døvblindfødte personer samt forældre og værger til døvblindfødte.
 • 2.2. Som støttemedlemmer kan optages enhver person med interesse for døvblindfødte og som ønsker at støtte foreningens formål

Foreningen har hidtil administreret disse paragraffer uden hensyn til barnets overlevelse – altså at man kan fortsætte som ordinært medlem efter barnets død.

Generalforsamlingen bifalder, at foreningen forsætter hidtil praksis.

Generalforsamlingen slut kl. 17:40

Dirigenten takker for god ro og orden.

Vibeke takkede dirigenten for sikker styring af mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.