Referat DDBF Bestyrelse 21. nov. 2015

1. Velkomst

Vibeke bød velkommen til dette fysiske møde på Blichers hotel i Ry.

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt til mødeleder.

Dagsorden godkendt.

3. Nyt fra formanden

Møde i det faglige råd for syn og hørelse

Vibeke deltog i et fysisk møde i København. Mødet har desværre ikke direkte fokus på døvblindhed, men vi vurderer dog, at det er vigtigt for DDBF at deltage i disse møder, for der igennem at være synlige ift. det politiske lag.

Pårørenderådsmøde

En god diskussion om handleplaner, hvordan de udfærdiges, og hvad de bruges til? Hvordan indarbejdes regionens kvalitetsstandard, for eksempel hvordan sikres indflydelse på eget liv.

Voksenskolebestyrelsen

Vibeke deltog som repræsentant for DDBF. På næste møde vil Vibeke spørge ind til, hvad skolens holdning og politik er omkring pårørendesamarbejdet – specielt personlige værgers særstilling.

Bredegaards Bestyrelse

Birgit Larsen fra FDDB sidder nu i bestyrelsen i stedet for Henry.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Susanne har haft møde med den nye vejleder fra videnscentret. Hun  vil meget gerne samarbejde med de forskellige foreninger, herunder DDBF.

Nanna har været til møde i Bakkehuset i Videbæk, hvor emnet var samarbejde med ledelsen og specifikt graden af orientering fra ledelsen side. Der var valg til pårørenderåd på stedet. Der er desværre endnu ikke udkommet et referat fra mødet.

Næstkommende værgemøde på CDH skal handle om pårørendesamarbejde, specielt politikker for samarbejde med personlige værger. Henrik forventer at holde et oplæg om dette emne. Der bliver fokus på udarbejdelse af politikker for, hvordan personlige værger kan og bør involveres i beslutninger og handlinger omkring personen under værgemål.

Bestyrelsen opfordrede til at holde samme oplæg for andre pårørendegrupper, samt på næstkommende forældreweekend.

5. Økonomi

Der mangler stadig en del kontingentindbetalinger. Dette skyldes formentligt, at folk har glemt at betale, fordi vi er overgået til opkrævning via email. Kassereren udsender rykkere.

Vi har fortsat midler til rådighed på vores budget for 2015 fra tips-lotto midler, som skal bruges i år eller returneres til FDDB.

Flemming indhenter tilbud fra banken vedrørende forrentning af foreningens kassebeholdning, men henblik på at fremlægge forslag hertil på næste generalforsamling.

6. Kommende Arrangementer

Sommerarrangement

Vi planlægger vi at afholde en slags “rejsende højskole”, som hen over sommeren skal komme rundt til forskellige institutioner. Dette skal ses som en erstatning for Nordisk Højskole, som det bliver stadigt sværere at få deltagere til pga. de stramninger, der er kommer for beboernes muligheder for ferierejser sammen med personalet.

Flemming har haft kontakt til en gøgler, Jesper, som har erfaring med at arbejde med handicappede børn, og han vil gerne være med til at lave et sådant arrangement.

En anden mulighed var at bruge Steen, som vi plejer at bruge på Nordisk Højskole.

Nanna forsøger at etablere et arrangement i Videbæk med Steen.

Flemming tager kontakt med CDH i Aalborg, og forsøger at få Jesper til  at komme på “studiebesøg” på CDH en dag i december som forberedelse til næste sommerarrangement.

Formandsskifte

Vibeke stopper som formand til næste generalforsamling, så vi skal dels vælge ny formand, og dels fundet opbevaringsplads til foreningens arkiver.

Malene har plads til opbevaring af de fysiske arkiver.

Foreningen køber en computer med office-pakke og backup-løsning, som skal anvendes til at dokumentere foreningens arbejde, herunder årshjul. Denne computer følger formanden, og Vibeke starter med at dokumentere sin viden. Ligeledes køber foreningen en computer til sekretæren til arbejdet med referater, hjemmeside og grafisk udtryk. Henrik indkøber.

Generalforsamling 2016

Afholdes lørdag den 12. marts 2016 på CDH, i forbindelse med den stedlige forældreweekend.

På valg: Vibeke Faurholt, Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Bettina Nielsen.

Oplæg til generalforsamlingen inklusive regnskabet lægges på hjemmesiden i god tid inden, så folk kan orientere sig der.

Bestyrelsens forslag: Forrentning af foreningens midler.

Familiekursus 3.-5. juni 2016

Flemming og Susanne arrangerer igen.

Ideer til arrangementer:

  • Musik, måske stomp på store vaskebaljer, der har god lyd og ressonance.
  • Aktivitet med lyd og lys i varmtvandsbassin.
  • Tur til Nordsø-akvariet.

7. ViHS Vidensportal om medfødt døvblindhed

Der arbejdes fortsat med denne. Bliver måske færdig i år?

Landskonference 2016

Et godt sted at deltage aht. netværkspleje. Formanden opfordrer den kommende formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer til at deltage.

8. Hjemmeside og Pjece

Vi skal have billeder og referater fra vores arrangementer. Send venligst egnede billeder til Henrik.

9. LEV Fonde og Ferierejser

CDH har nu bestemt at voksne beboere kan komme på rejse i op til 5 dage om året.

Hvis beboere har et ledsagerkort findes der desuden mange muligheder for at ledsagere kan komme gratis med.

10. Evt.

Skal vi købe en Mirazozo – den ultimative sanseoplevelse. Se her: https://www.youtube.com/watch?v=akH7njv2sIs

Kort diskussion om relevansen af at have to foreninger for døvblinde. Hvad gør DDBF til noget særligt i forhold til FDDB?

Mødet slut kl. 14.00.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.