Bestyrelsesmøde 20150228

1. Velkomst

Vibeke bød velkommen til dette fysiske møde på Årslev Kro ved Aarhus.

2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden

Bettina valgt og dagsorden godkendt.

3. Nyt fra Formanden

Viso fagligt råd syn og hørelse i København

Vibeke deltog i møde via Skype.

Det faglige råd blev orienteret om der  udarbejdes en såkaldt forløbsbeskrivelse for døve-tunghøre-området som et første bud på disse forløbsskrivelser. Desværre omfatter dette ikke (i første omgang) døv-blinde-området, som eventuelt kan komme til senere?

Pårørenderådsmøde CDH

På pårørenderådsmødet var der en del diskussion om i hvilken udstrækning forældre og værge skal orienteres, og hvorvidt der skal være adgang til institutionens journalsystem: Bosted. Diskussionen vedrører primært voksenområdet, hvor både forældre/værger og personalet kæmper med at finde et passende ståsted i forhold til lovgivning, moral, og privatlivets fred. Det særlige er jo, at de døv-blinde har en række udfordringer med selv at fortælle og diskutere, hvad de oplever og tænker. Så i hvilken udstrækning skal personalet bidrage til denne kommunikation med beboerens omverden og nærmeste pårørende? Varetagelse af beboerens tarv er et særligt interessant og følsomt emne.

Skolebestyrelse CDH

Den nye skoleleder er desværre stoppet igen. En lærer fra skolen er konstitueret leder indtil sommerferien.

Der bliver snart ansat en ny leder for vejledningsafdelingen.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Flemming har haft møde med vores bogholder Anja angående medlemskartotek, kontingenter og regnskab.

Medlemskartotek vedligeholdes dels i et regneark og dels i regnskabssystemet.

Adresselisten er kategoriseret, så det for eksempel er muligt at sende til forældre alene.

Kommunikation med medlemmerne skal helst foregå via email, og vi har heldigvis efterhånden email på alle medlemmer.

5. Økonomi og Budget 2015

Vi har udarbejdet budget af hensyn til Tips Lotto midler, hvor vores aktiviteter for 2015 fremgår:

  • Familiekursus.
  • Forældrekursus.
  • Aktivitet for voksne døvblinde på institutioner.

 

Vibeke gennemgik regnskabet for 2014, som viser et lille underskud.

Bestyrelsen instiller til generalforsamlingen, at vi sætter noget af egenkapitalen i en investeringsforening med henblik på at optjene lidt renter.

6. Kommende arrangementer

Forældrekursus 2015

Café-borde: 3 grupper – et emne per bord, man skifter bord og blander grupper hvert 20. minut.

Emneforslag til de tre grupper:

  • overgang fra barn til voksen eller mellem institutioner
  • kommunikation med kommunen
  • kommunikation mellem forældre og professionelle

Generalforsamling 2015

Der er ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår Bill som dirigent.

Familiekursus 2015

Susanne og Flemming er i gang med planlægningen.

Indbydelse udsendes kort efter generalforsamlingen.

7. Erstatning for Nordisk højskole

Der er ikke længere opbakning fra de andre nordiske lande, så derfor vil vi genoverveje, hvad vi gør i stedet for.

Indbydelse Norge Sømådalen

Vi har dog fået indbydelse fra Norge, Sømådalen. DDBF dækker rejse, kost og kursusdel for den døvblinde + ledsager. Egenbetaling for den døvblinde på 4500,-. Ingen løn til ledsager.

Det er pt. lidt usikkert, om Sømådalen er kørestolsegnet?

Man kan ansøge DDBF om deltagelse.

8. Møde i følgegruppe: børn og unge med høretab

behandlet under punkt 3.

9. Revideret definition af medfødt døvblindhed

En nordisk gruppe har barslet med en ny definition på døvblindhed, som de gerne vil have bla. DDBF til at kommentere på. Den foreligger foreløbigt kun på engelsk – se mail fra Henriette H. Olsen.

Følge plan for tilbagemelding blev vedtaget:

  1. Susanne oversætter og rundsender i uge 11 (indeværende uge !).
  2. Bestyrelsen sender kommentarer til Vibeke senest uge 13.
  3. Vibeke svarer Henriette Olsen

10. ViHS

Vidensportal

ViHS arbejder på at lave en vidensportal, der samler information vedrørende døvblindhed.

Der er et tæt samarbejde med materialecentret på CDH.

Landskonference 2016 (bilag 2)

De er i gang med planlægningen, og foreningen forventer at deltage med et par repræsentanter. Vi kan ikke finde noget om det på nettet?

11. Hjemmesiden

Den nye hjemmeside præsenteres på generalforsamlingen med opfordring til at registrere sig for derved at modtage nyhedsmail.

Det er meget let, man benytter blot tilmeldingsmuligheden til højre (ovenfor Facebook ikonet).

Ligeledes Landskonference 2016Ud over vores egen hjemmeside – ddbf.info – har vi også en Facebook side (søg på Danske Døvblindfødtes Forening eller gå direkte til den enten via vores hjemmeside eller følg linket: https://www.facebook.com/danskedovblindfodtesforening)

12. Pjece

udsat til næste møde

13. Evt.

En journalist, der tidligere har søgt om tilskud til deltagelse i DBI’s verdenskonference, har nu meddelt, at han alligevel ikke kan deltage.

Susanne deltager i LEV’s Kreds-camp den 11. april.

I stedet for Nordisk Højskole vil foreningen overveje at tilbyde institutionerne at financiere en kunstner/performer, der kan turnere rundt i løbet af sommerferien. En slags omrejsende “grøn koncert” for døvblinde. Måske skal et kirkerum indgå med den specielle akustik i de store rum.

Forslag til at komme igang kunne være at snakke med hospitalsklovne eller event-manager. Vibeke kontakter CDH, Flemming og Bettina arrangerer.

 

Mødet slut kl 11:55

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.